Login 
มกราคม 2023
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01) 1 2 3 4 5 6 7
(02) 8 9 10 11 12 13 14
(03) 15 16 17 18 19 20 21
(04) 22 23 24 25 26 27 28
(05) 29 30 31        
มีนาคม 2023
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)       1 2 3 4
(10) 5 6 7 8 9 10 11
(11) 12 13 14 15 16 17 18
(12) 19 20 21 22 23 24 25
(13) 26 27 28 29 30 31  
กุมภาพันธ์ 2023
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK05       01
02
03
04
WK06 05
06
ดูเหตุการณ์นี้NCD clinic แม่ละนา
07
08
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่อูมอง
09
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองขาว ลุกป่าก๊อ
10
11
WK07 12
13
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ.
14
15
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
16
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
17
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม Tele
18
ดูเหตุการณ์นี้พอสว.บ้านปางตอง
WK08 19
ดูเหตุการณ์นี้พอสว.บ้านปางบอน
20
21
ดูเหตุการณ์นี้รับดูงาน ปาดังเบซาร์
22
ดูเหตุการณ์นี้NCD clinic กึ๊ดสามสิบ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรับสบป่อง
ดูเหตุการณ์นี้รพ.สต.กึ็ด ลอง Tele
23
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรับสบป่อง
24
25
WK09 26
27
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมCUP
28